Nejčastější otázky aneb, co Vás o poskytované sociální službě zajímá

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky, které jsou nám kladeny v souvislosti s poskytovanou sociální službou. Možná Vám odpovědi pomohou při Vašem rozhodování o tom, zda služba domov pro seniory (dále jen DPS) splňuje Vaše očekávání a potřeby, případně se rozhodnete pro jiný druh služby. Ne všechno je možno prostřednictvím naší služby zajistit.
      
1.       Proč není zajištěna zdravotní péče jako v nemocnici? 
Nejsme zdravotnické zařízení, jsme sociální služba. Zdravotní služba je zajištěna praktickou lékařkou/praktickým lékařem, kteří do DPS dochází za svými registrovanými pacienty. S praktickým lékařem je třeba řešit otázky zdravotní péče, medikace a případná odborná vyšetření.   V DPS pracují všeobecné sestry, ale ty jsou při svých zdravotních úkonech velmi striktně vázány indikací lékaře. Na základě svého rozhodnutí nemohou měnit medikaci, provádět odběry.
Zdravotní stav Vašich blízkých je třeba řešit s praktickou lékařkou/lékařem. V době nepřítomnosti lékařky/lékaře (o víkendech, v noci) při náhlých zdravotních komplikacích všeobecné sestry volají RZP, stejně tak jako byste ji volali doma.   

2.      Přeji si, aby veškeré záležitosti ohledně maminky (tatínka, babičky, dědečka) řešil personál se mnou jako s nejbližším příbuzným.
Partnerem pro poskytování služby je pro nás vždy klient. Ten rozhoduje o tom, jakým způsobem mu je služba poskytována (kam je posílán důchod, jak je nakládáno s jeho poštou, s jeho financemi, s čím potřebuje pomoci a co zvládne a chce dělat s podporou nebo sám). I když se rodinným příslušníkům může zdát, že klient/klientka nereaguje adekvátně, i tak je pro nás partnerem vždy klient, pokud není omezen ve svéprávnosti. V takovém případě se o výše uvedených záležitostech domlouváme s opatrovníkem.  
 
3.       Proč se maminka (tatínek, babička, dědeček) neúčastní žádných aktivit, nechodí ven nebo nechodí mezi lidi? 
Všem našim klientům nabízíme aktivity, které se v DPS konají. Účast na těchto aktivitách je však dobrovolná a my respektujeme přání klienta, pokud se nechce aktivit účastnit. Opakovaně zkoušíme nabízet různé alternativy, ale vždy je rozhodující případný zájem a rozhodnutí klienta.
 
4.        Proč jste mi nedali vědět, že maminka (tatínek, babička, dědeček) odjela do nemocnice? 
Rozhodne-li lékař, že je nutná návštěva odborného lékaře v nemocnici s tím, že není předem jasné, že klient v nemocnici zůstane, potom do nemocnice odjíždí dle potřeby v doprovodu našeho personálu. Rodinu informujeme až tehdy, když si klienta nechají v nemocnici na hospitalizaci.  
 
5.      Proč se tak rapidně zhoršil zdravotní stav maminky (tatínka, babičky, dědečka) po přijetí do Vašeho DPS? Doma byl (a) v pohodě.
S příchodem do DPS může klient propadnout do psychické nepohody (změna prostředí, jiný denní režim, jiné jídlo apod.) Tato psychická nepohoda se odrazí i ve zdravotním stavu. Personál se snaží klientovi příchod do DPS, co nejvíce zpříjemnit a pomoci mu s tzv. adaptační fází. V některých případech se však stává, že i přes veškerou snahu všech, kdo se na péči podílí, se klient s pobytem v DPS vnitřně nesmíří a zdravotní stav se tak může velmi zhoršovat.  Velmi důležitá je v této adaptační fázi i spolupráce klienta a zařízení s rodinou.  
 
6.        Proč se nevrací celá úhrada za stravu, když tady maminka (tatínek, babička, dědeček) nebude a má ji řádně odhlášenou, ale jenom poměrná část? 
Vratky za stravu jsou upraveny ve smlouvě o poskytnutí sociální služby. Platba za stravu se dělí na částku za potravinovou složku a částku za režijní náklady. Vrací se částka za potravinovou složku. Částku za režijní náklady si DPS nechává z toho důvodu, že režijní náklady zahrnují plat kuchařů, energie, odpisy kuchyňského vybavení a další položky. Tyto náklady jsou rozpočítány na celý rok a pro všechny klienty. Přestože Vaše maminka (tatínek, babička, dědeček) jsou řádně odhlášení z pobytu mimo DPS, jsou náklady na stravovací provoz v podstatě stejné.  
 
7.        Proč se s naší maminkou (tatínkem, babičkou, dědečkem) necvičí, tak jako v nemocnici nebo v LDN?
Nejsme zdravotnické ani rehabilitační zařízení, ale sociální služba. Rehabilitační pracovnice v DPS provádějí pouze základní rehabilitaci (nácvik chůze, skupinové cvičení, cvičení na lůžku). Odbornou rehabilitaci musí předepsat lékař a může ji vykonávat pouze odborný fyzioterapeut. Proto jsou naši klienti v případě, že potřebují odbornou rehabilitaci, odesíláni na specializovaná pracoviště. Také vy můžete se svým blízkým např. trénovat chůzi, v případě že to potřebuje. Nemá-li klient k dispozici chodítko, je možné jeho zapůjčení dohodnout s našimi fyzioterapeutkami. 
 
8.        Proč se musí dokupovat inkontinenční pomůcky, když maminka (tatínek, babička, dědeček) vám za pobyt platí tak velké peníze? 
Klient platí za ubytování (tato platba zahrnuje elektřinu, vodu, vytápění, úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla) a za stravu. Z příspěvku na péči je pak hrazena poskytovaná péče. Ostatní náklady, které klient má a které by měl i doma, si hradí klient sám (doplatky za léky, inkontinenční pomůcky, kosmetiku, apod.).  Absorpční pomůcky při inkontinenci jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a DPS tedy může zajistit pouze takové množství pomůcek, na které má ze zdravotního pojištění klient nárok. V případě, že je potřeba klienta větší, musí si další pomůcky pořídit sám/a na své vlastní náklady. S jejich zajištěním mu samozřejmě může DPS pomoci.

9.         Jak je možné, že maminka (tatínek, babička, dědeček) upadla, když deklarujete, že poskytujete

24 hodinovou péči a někdy se stává, že mého příbuzného třeba dvě hodiny nevidíte? 
DPS opravdu poskytuje službu po celý den, tedy po dobu 24 hodin. Neposkytuje však službu osobní asistence, kdy by bylo zaručeno, že osobní asistent je přítomen u klienta po celých 24 hodin denně. DPS poskytuje služby nepřetržitě, ale ve smyslu toho, že je zde odborný personál po celých 24 hodin. Nikoliv však pro jednoho klienta, ale pro všechny klienty. Nepřetržitý dohled nelze v DPS zajistit, ale každý klient má k dispozici signalizační zařízení, kterým si v případě potřeby může personál přivolat.
 
10.      Proč si nemůžeme půjčit invalidní vozík, když si bereme maminku (tatínka, babičku, dědečka) domů? 
Invalidní vozíky, které jsou majetkem DPS půjčujeme pouze pro krátkodobý převoz klientů (např. odvoz k autu, či procházka s rodinnými příslušníky apod.). Vzhledem k tomu, že máme omezený počet vozíků, není možné zapůjčit invalidní vozík na delší čas.
 
11.      Proč si musím odvézt maminku (tatínka, babičku, dědečka) na vyšetření do nemocnice sám? Když Vám platím tolik peněz, nemůže jet někdo z personálu?
Snažíme se, aby se naši klienti cítili, co nejlépe. Z praxe víme, že i na vyšetření klienti raději jezdí s někým z rodiny, protože podpora blízkého je vždy nejlepší. V případě, že rodinní příslušníci nemohou doprovod zajistit, klienta doprovodíme. Náš pracovník není rodina a lékař nám nemůže poskytnout informace o zdravotním stavu klienta. 
 
12.    Může si maminka (tatínek, babička, dědeček) na bytovou jednotku vzít vlastní elektrospotřebič (televizi, rychlovarnou konvici, rádio….)?
Dle vnitřních pravidel DPS si klient může vzít jakýkoliv elektrospotřebič, který bude užívat. Všechny elektrospotřebiče v DPS podléhají pravidelné revizi, aby nedošlo k obecnému ohrožení např. požár. O přinesení vlastního elektrospotřebiče je nutné informovat sociálního pracovníka a doložit buď doklad o koupi (ne starší 2 let) nebo doklad o revizi. Pokud toto nemáte, můžeme Vám zprostředkovat revizního technika, který revizi provede. Bez této revize nesmí být vlastní eletrospotřebič používán. Další pravidelné revize pak fakultativně zajišťujeme přes smluvního revizního technika.  
 
13.       Může si maminka (tatínek, babička, dědeček) dovybavit bytovou jednotku svým nábytkem?
Každá bytová jednotka je standardně vybavena kuchyňskou linkou s lednicí, lůžkem, nočním stolkem, jídelním stolem se židlemi a obývací stěnou. Dovybavení vlastním nábytkem je možné, vše však po domluvě s pracovníky DPS. Je nutné zachovat prostor k pohybu Vašemu blízkému a pracovníkům prostor pro vykonávání péče. Po ukončení poskytování služby je nutné všechen nábytek, kterým byla bytová jednotka klientem nebo jeho rodinou dovybavena odvézt z prostor DPS.   
 
14.       Mohu si léky zajišťovat pro svou maminku (tatínka, babičku, dědečka) sám? Umím je sehnat levněji.
Léky si můžete zajišťovat sami, je však důležité, aby měl klient léky včas, a to podle indikace lékaře. Pokud tomu tak není, nejsme schopni zajistit kvalitní zdravotní péči.
 
15.       Smím se zapojit do péče o mojí maminku (tatínka, babičku, dědečka)?
Ano, můžete. Naopak toto vnímáme jako velmi pozitivní. Umístěním do DPS neztrácíte kontakt s Vaším blízkým. My zajišťujeme péči, když Vy tu nejste. Pokud tady jste, je vítáno, když s péčí pomůžete, stejně tak, jako byste pomáhali, kdyby byl Váš blízký doma. Služba má nahradit péči v případě, že nikdo jiný nemůže. Proto je žádoucí, aby Váš čas strávený s Vaší maminkou (tatínkem, babičkou, dědečkem) nebyl pouze návštěvou, ale i pomocí. Např. vezměte svého příbuzného ven. K dispozici je zahrada nebo blízké okolí DPS. Naši pracovníci Vám rádi pomohou. V rámci DPS jsou pořádány různé společenské aktivity, kterých se společně se svým blízkým můžete účastnit.
 
16.       Komu náleží příspěvek na péči?
Příspěvek na péči náleží poskytovateli péče (DPS) a není možné ho použít na úhradu pobytu klienta v tomto zařízení. Pouze v případě, že se klient bude zdržovat mimo DPS a nebude mu z tohoto důvodu poskytována sjednaná sociální služba a nepřítomnost ohlásí den předem, vrátí poskytovatel klientovi poměrnou část příspěvku na péči za každý kalendářní den pobytu mimo DPS. V případě ohlášeného pobytu klienta mimo DPS v délce celého měsíce vrátí DPS klientovi plnou výši přiznaného příspěvku na péči, která DPS za tento měsíc náležela.