Zákazy a omezení návštěv

       

ZÁKAZ NÁVŠTĚV A ZÁKAZ VYCHÁZENÍ 


Vycházky klientů

 
22. 12. 2020

Vycházky klientů s účinností od 22.12.2020 od 00:00 hod. na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č.1370

 

Vycházky klientů s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod

v případě vycházky mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, bez ohledu na délku trvání vycházky, je nutné splnit tyto podmínky:

 1. vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor – tuto podmínku splňuje jednolůžkový pokoj;

 2. do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden zdravotnickým pracovníkem domova pro seniory první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny;

 3. umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů;

 4. v průběhu vycházky je povinností používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Vycházku je nutné hlásit na zdravotní oddělení a zapsat do listu, který je umístěn na stolečku u vchodu do domova pro seniory. Do listu evidence vycházek je nutné zaznamenat jméno a příjmení, datum a čas odchodu a návratu. 
 
Opatření trvá po dobu nouzového stavu.
 
Opatření je přijato z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a opětovného výskytu nákazy COVID-19 v zařízeních sociálních služeb.
 
Důrazně žádám klienty o jeho dodržování.
 
JUDr. Vlasta Hrabcová,
Ředitelka

 

Návštěvy klientů Domova pro seniory Podpěrova, p. o. od 8. 12. 2020

 
04. 12. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 1264 ze dne 30.11.2020, publikovaným ve Sbírce zákonů pod. č. 500 a v souladu s Doporučeným postupem MPSV ČR č. 17/2020 ze dne 2.12.2020 stanovím tato pravidla pro návštěvy v období od 8. 12. do 12.12.2020. Po tomto datu budou pravidla upravena dle aktuálních podmínek vyhlášených vládou. 

 

Po dobu nouzového stavu, tj. aktuálně do 23.12.2020 trvá zákaz návštěv s výjimkou návštěv u klientů

 • s omezenou svéprávností

 • u nichž to vyžaduje jejich psychický stav

 • v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění​Výjimky ze zákazu návštěv byly dále rozšířeny o osoby, které:

 • absolvují nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým místem nebo praktickým lékařem

 • ​v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem
   

  Návštěvy jsou možné od 8. prosince 2020 ve dnech:

  Úterý a čtvrtek v době od 14.00 hod. do 18.00 hod.


POC test si můžete nechat udělat bezplatně přímo v domově pro seniory. V tomto případě je nutné se předem telefonicky objednat na tel č. 549 213 144 nebo 778 700 072 v době od 12.00 do 15.00 hod. v pondělí až pátek.

K provedení testu a vyplnění formuláře se dostavte minimálně čtvrt hodiny před domluveným časem návštěvy. Pro vstup do budovy použijte boční vchod vpravo od hlavního vstupu.

Nevyužijete-li nabídky k otestování přímo v domově pro seniory, máte v příloze uveden seznam testovacích míst.


Další podmínky, které jsou návštěvy povinny dodržet v zájmu udržení bezpečného prostředí v domově pro seniory:

 • Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a seznámení s pravidly návštěv Trvání návštěvy je omezeno na 30 minut
 • Maximálně dvě osoby u jednoho klienta, v jeden okamžik a v jednom dni
 • Děti do 15 let do domova zatím nemohou
 • Mladiství od 15 do 18 let s požadavkem na provedení POC testu v domově pro seniory pouze v doprovodu zákonného zástupce
 • Při návštěvě je nutno používat osobní ochranné pomůcky: nepoužitý respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese. Rukavice a návštěvnický plášť – poskytneme bezplatně
 • ​Povinná desinfekce rukou 
13. 10. 2020
Na základě usnesení vlády ze dne 8.10.2020 č. 998 trvá ZÁKAZ NÁVŠTĚV do odvolání.

Výjimky na základě individuální domluvy (důvody - psychický stav či sociální situace klienta, terminální stádium  nevyléčitelného onemocnění klienta).

Na základě usnesení vlády ze dne 12.10.2020 č. 1029   je vyhlášen ZÁKAZ VYCHÁZENÍ KLIENTŮ mimo objekt či areál domova pro seniory po dobu trvání nouzového stavu., tj. do 3.11.2020. 

Výjimky na základě individuální domluvy jsou možné u klientů u nichž by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu.   

Výjimky je možné konzultovat s Bc. Renatou Danielovou - vedoucí soc. zdrav. úseku na tel.
č. 776 770 407. 

Všichni klienti byli o tomto nařízení informováni.


Děkuji za pochopení a respektování tohoto rozhodnutí, které je vyvoláno nepříznivou epidemiologickou situací.

O dalším vývoji budete informováni na webových stránkách domova a elektronicky.  


                                                                                                       JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka