Úhrady za služby

Domov pro seniory

Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v aktuálním znění. 

Úhrada za pobyt je stanovena ve výši:

  • 250 Kč/osoba/den 

Ve výše uvedené části je zahrnuta úhrada za ubytování a služby spojené s ubytováním, tj.: vytápění, spotřebovaná elektřina, spotřeba teplé a studené vody, úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla.

Zvláštní část úhrad tvoří úhrada za stravu a úhrada za poskytování péče .

V domově pro seniory zajišťujeme klientům celodenní stravu.      
Péče, poskytovaná klientovi v oblasti jeho sebeobsluhy, je klientem hrazena z příspěvku na péči, který mu byl přiznán. 

Pokud po zaplacení úhrady za ubytování a stravu nezůstane částka ve výši 15 % jeho měsíčního příjmu, stanovená úhrada se měsíčně snižuje. Poskytovatel sociálních služeb se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou, případně s jinou osobou nebo s právnickou osobou. Klient, kterému po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstalo 15 % příjmu, je povinen pro stanovení úhrady ve snížené výši doložit výši svého příjmu a oznamovat změny v příjmu, které mají na výši úhrady vliv.

Úhrada za stravu

Celodenní strava

Snídaně 54,- Kč
Oběd 90,- Kč
Večeře 61,- Kč
Celkem za 1 den 205,- Kč

 

Ve smlouvě dohodnutý rozsah stravy je možné změnit dodatkem ke smlouvě, a to vždy od počátku následujícího kalendářního měsíce. Tím není dotčeno právo klienta na odhlášení již nasmlouvané stravy, případně přiobjednání stravy u vedoucího stravovacího úseku s jejím placením na konci měsíce.