Úhrady za služby

Domov pro seniory

Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v aktuálním znění. 

Úhrada za pobyt je stanovena ve výši:

  • 190 Kč/osobu/den (dvoulůžková obytná jednotka)
  • 210 Kč/osobu/den (jednolůžková obytná jednotka)

Ve výše uvedené částce je zahrnuta úhrada za ubytování a služby s ubytováním spojené, tj.: vytápění, elektřina, spotřeba teplé a studené vody, úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla.

Zvláštní část úhrad pak tvoří úhrada za stravu a úhrada za poskytovanou péči.

V domově pro seniory zajišťujeme klientům celodenní stravu.      
Péče, poskytovaná klientovi v oblasti jeho sebeobsluhy, je klientem hrazena z příspěvku na péči, který mu byl přiznán. 

Pokud by klientovi  po zaplacení vypočtené úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši 15% jeho měsíčního příjmu, vypočtená  úhrada  se sníží. Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou uživateli, popřípadě s jinou fyzickou nebo s právnickou osobou. Klient, kterému by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstalo 15% příjmu, je povinen pro stanovení úhrady ve snížené výši doložit výši svého příjmu a neprodleně oznamovat změny v příjmu, které mají na výši úhrady vliv.

Úhrada za stravu

Celodenní strava

Snídaně 44 ,- Kč
Oběd 75 ,- Kč
Večeře 51 ,- Kč
Celkem za 1 den 170 ,- Kč

 

Ve Smlouvě dohodnutý rozsah stravy je možno měnit dodatkem ke Smlouvě a to vždy od počátku následujícího kalendářního měsíce. Tím není dotčeno právo uživatele na odhlášení již nasmlouvané stravy, případně přiobjednání stravy u vedoucího stravovacího úseku s jejím doplacením na konci měsíce.