Poskytované služby

Předmětem činnosti Domova pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace (dále jen DSP) je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zřizovací listiny, poskytování pobytových služeb:

Domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.

Poskytujeme ubytování, stravování a úkony péče (tj. nepřetržitou ošetřovatelskou péči a rehabilitaci) seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, případně z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osobě při péči o vlastní osobu, která jim však nemůže být zabezpečena ani členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, případně jinými službami sociální péče. 

V rámci pobytové sociální služby Domov pro seniory zařízení poskytuje tyto služby:


Základní - poskytovaná v rámci úhrady za ubytování, stravování a přiznaného příspěvku na péči:
 • komfortní ubytování ve vybavených pokojích jednolůžkových nebo dvoulůžkových,
 • stravování v souladu se zásadami zdravé výživy a na základě doporučení lékaře (na pokoji nelze vařit),
 • úklid, praní a drobné opravy prádla (na pokoji nelze prát),
 • ošetřovatelská péče a pečovatelská služba (pomoc při osobní hygieně, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu),
 • nepřetržitá a profesionální zdravotnická péče, tj. péče poskytovaná registrovanými zdravotními sestrami domova spolupracujícími s lékařem klienta,
 • zprostředkování lékařské péče poskytované praktickým lékařům a externím specialistům dle potřeb,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnost,
 • kulturní, vzdělávací a jiné akce, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, bohoslužby.

Paliativní péče

Paliativní péče je poskytována osobám a jejich rodinám, které ohrožují život ohrožující nemoci. Nesnaží se odchod z tohoto světa přiblížit  ani oddálit, ale nabízí možnost prožít zbytek života kvalitně, důstojně  a bez bolesti. Kromě tišení bolesti se snaží tišit také ostatní symptomy onemocnění a další obtíže v oblasti zdravotní, psychické, sociální  a duchovní. Velký důraz je kladen na zajištění potřeb daného člověka a jeho nejbližších

a spolupráci s rodinou. Domov pro seniory Podpěrova je místem, kde mohou naši klienti kvalitně žít až  do posledních chvil. Při poskytování péče chceme vycházet  z přání a potřeb klienta.

S velkou pravděpodobností má domov s rodinou klientů společný cíl. Tým je kvalitní a důstojné dožití vašeho blízkého. K tomu, abychom tohoto cíle mohli dosáhnout, potřebujeme s rodinou klienty komunikovat a spolupracovat.

Doprovádění blízkého člověka v závěru života je jistě velmi obtížným  a bolestným obdobím. Z toho důvodu nabízíme podporu a pomoc také rodinám a blízkým osobám klienta.


logo

 

Fakultativní a doplňkové služby: 

Fakultativní služby poskytované za úhradu, na základě smlouvy, popř. dohody s klientem, dle platného sazebníku a doplňkové služby , poskytované jiným subjektem v areálu domova:

 • kadeřnictví a holičství,
 • pedikúra,
 • masáže
 • služby prodejců spotřebního zboží, kosmetiky a zdravotních doplňků.