Domov pro seniory

Poslání Domova pro seniory

Posláním domova je poskytovat seniorům se sníženou soběstačností pomoc a péči, odpovídající jejich individuálním potřebám a schopnostem, zmírňovat negativní vlivy stárnutí a podporovat udržování tělesných a duševních schopností, zachování běžného způsobu života a přirozených vztahů. Při poskytování péče je kladen důraz na využívání stávajících vlastních sil, možností, schopností a zdrojů seniora.

Cíl služby

•   udržení schopností a dovedností klientů, vedoucích k prodloužení jejich aktivního života
•   zajištění bezpečného prostředí a důstojného zacházení
•   vytváření podmínek, co nejvíce podobných životu v přirozeném prostředí klienta
•   podpora vztahů s blízkými osobami
 

Cílová skupina

Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, případně z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a nacházejí se v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kterou již nejsou schopni zvládnout pomocí své rodiny ani s pomocí terénní služby. 
 
Služba není poskytována osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení v důsledku akutní infekční nemoci. Osobám, jejichž chování v důsledku duševní poruchy by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (psychózy, rozvinutá demence, Alzheimerova choroba apod.). Osobám, jejichž chování z důvodu nadměrného požívání alkoholických nápojů a návykových látek by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (agresivní chování apod.).
 

Věková kategorie klientů:

 • mladší senioři (65 – 80 let)

 • starší senioři (nad 80 let) 


Vstup klienta do služby

Zájemce o poskytnutí služby se informuje o poskytované službě a jejích možnostech a podmínkách prostřednictvím informačních materiálů poskytovatele, internetových stránek, telefonicky, elektronickou fomou nebo osobně přímo v Domově pro seniory Podpěrova. 
Cílem jednání se zájemcem je podání srozumitelné informace o poskytované sociální službě, místě poskytování služby a výši úhrad za poskytovanou službu a také poznání představy a očekávání zájemce od požadované sociální služby. V případě, že nabídka služeb Domova pro seniory Podpěrova odpovídá požadavkům a potřebám zájemce, je zájemci předána žádost o poskytnutí sociální služby. 

Žádost o poskytování sociální služby je ke stažení také na internetových stránkách Domova pro seniory Podpěrova. Žádost může být podána osobně v domově pro seniory, elektronickou formou v podobě e-mailu, případně poštou na adresu Podpěrova 501/4, 621 00 Brno. Povinnou součástí žádosti je  posudek o zdravotním stavu žadatele.  Každá žádost je posuzována individuálně. Obdržená žádost je zkontrolována sociální pracovnicí, která prostřednictvím jednání přímo s Vámi (se zájemcem o poskytovanou službu) posoudí, zda patříte do okruhu osob, kterým Domov pro seniory Podpěrova poskytuje sociální službu, vyptá se na Vaše potřeby a očekávání a posoudí, bude-li Vám domov schopen zajistit odpovídající péči. Pokud ano, budete zařazeni do pořadníku čekatelů, pokud ne, budete informováni o důvodech nepřijetí žádosti a o dalším postupu v rámci sociálního poradenství. Kritéria pro hodnocení žádosti zohledňují především dlouhodobě nepříznivou sociální situaci, kterou žadatel není schopen řešit v domácím prostředí, ani s pomocí rodiny, ani s pomocí pečovatelské služby, nesoběstačnost žadatele aj. 

Při výběru nového klienta je u čekatele provedeno sociální šetření. Před nástupem do zařízení je s vybraným čekatelem projednán obsah smlouvy a rozsah poskytované sociální služby, tak aby bylo mezi smluvními stranami dosaženo shody a uzavřena smlouva, na jejímž základě bude sociální služba poskytována.

Zásady a principy poskytované sociální služby

1)  Respektovaní práv a svobody
  Při poskytování sociální služby jsou dodržována lidská práva a svobody
 
2)  Respektovaní  volby klienta a zajištění  důstojného  života  klienta
•    Dávat  příležitost k uplatnění vlastní vůle
•    Umožňovat vyjádření vlastního názoru
•    Respektovat soukromí  klienta
•    Dávat  klientovi  možnost odmítnutí služby,  pokud to není v rozporu s Domácím řádem
•    Chránit klienta  před předsudky a negativním hodnocením – klient  není stigmatizován svou diagnózou
•  Respektovat přání klienta s předchozím vysvětlením jeho možných nepříznivých důsledků
 
3)  Respektování potřeb klienta
 •  Ve středu zájmu je vždy klient, jeho potřeby a zájmy
 •  Klient se podílí na plánování sociální služby, která vede k zachování co nevyššího stupně soběstačnosti
 
4) Odbornost sociální  služby
Sociální službu poskytuje odborně kvalifikovaný personál, který dodržuje profesní i vnitřní předpisy:
•  etický kodex zaměstnance
•  vnitřní směrnice organizace, které jsou v souladu s platnými zákony a normami
•  ošetřovatelské standardy
 
Vnitřní směrnice a standardy jsou přístupné všem zaměstnancům v písemné podobě u ředitele a vedoucích jednotlivých úseků a v PC ve sdílených dokumentech.
Zaměstnanci mají zpracovaný individuální plán vzdělávání, který vychází z potřeb organizace a respektuje i potřeby jednotlivých zaměstnanců.
 
5) Veřejnost sociální služby
      Poslání, cíle, zásady, principy a cílová skupina poskytované sociální služby jsou dostupné na www.brno.cz/pod  a v informačním letáku (příloha č. 1).

Odmítnutí poskytnutí sociální služby

Domov pro seniory může odmítnout uzavřít s žadatelem smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze v případě, že:
 • neposkytuje službu, kterou osoba požaduje,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • osobě, které byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy před méně než 6 měsíci
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby nespadá do cílové skupiny (viz. cílová skupina)


Metody práce s klientem

Domov pro seniory Podpěrova se snaží klientovi vytvořit takové prostředí, aby mohl ve značné míře pokračovat v životním stylu a způsobu života, na který byl zvyklý ze svého domova. Klientovi je poskytována péče takovým způsobem a v takové míře, aby byly zabezpečeny jeho potřeby a aby zároveň zůstal zachován důstojný způsob života a pocit bezpečí klienta. V domově pro seniory je přistupováno ke klientovi  s úctou a je respektováno jeho soukromí. Časový rozsah poskytování sociální služby je přizpůsoben individuálním potřebám a požadavkům klienta. Důraz je kladen na ochranu osobních údajů. 

Pro klienta je zajištěna zdravotnická, ošetřovatelská péče a rehabilitace odbornými zdravotnickými pracovníky. Zařízení je téměř soběstačné, takže v týmu zaměstnanců jsou i pracovní profese určené pro zajišťování činností spojených s ubytováním klientů v domově (úklid, praní, údržba), stravováním a zcela nezbytnou administrativou (řízení, ekonomika, majetkové vztahy, výkaznictví). Do zařízení pravidelně dochází lékař a psychiatr. 

Klient má podle svých zájmů a potřeb možnost využívat výtvarnou a keramickou dílnu a věnovat se nejrůznějším technikám: práci s keramikou, pedigem, malování, kreslení, práci s papírem, pletení, šití, háčkování apod. K dispozici je klientům také knihovna a internet. 

Sportovně založení klienti mají možnost věnovat se individuálnímu i skupinovému cvičení v tělocvičně vybavené nejrůznějším sportovním náčiním a doplňky, pétanque a kuželky na hřišti v zahradě domova pro seniory, společným vycházkám a výletům.  

Při poskytování sociální služby jsou využívány metody individuální práce s klientem a metody řízeného rozhovoru. U nově přijímaného klienta je zpracována vstupní sociální anamnéza, u všech klientů je vedena sociální a ošetřovatelská dokumentace. 

Cílem zařízení je aktivizace klienta, neboli zachování či obnovení zdravotního stavu, pohybových, mentálních, duchovních a sociálních schopností a dovedností na co nejvyšší úrovni a po co nejdelší dobu. Pracovníci domova pro seniory se snaží motivovat klienty k aktivitě a k plnohodnotnému využívání času, stráveného ve společnosti jiných lidí. V rámci kontaktu se společenským prostředím spolupracuje domov s jinými domovy pro seniory a dalšími institucemi na kulturních a vzdělávacích akcích, kterých se klienti dle svého zájmu účastní.
Názory na poskytovanou službu jsou pravidelně zjišťovány prostřednictvím dotazníků a anket. Pravidelně se konají setkání klientů s vedením domova.


Služby, které jsou klientům poskytovány:

 • poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro výkon osobní hygieny,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • sociální poradenství
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Zapojení do rozhodování, respektování vůle a spoluúčast klienta

Poskytování sociální služby je v plné míře založeno na vůli a dobrovolnosti klienta. 
Veškeré služby jsou klientovi poskytovány po vzájemné dohodě a takovým způsobem, aby pokud možno co nejvíce vyhovovaly individuálním požadavkům klienta. Klient si sám volí, které služby, jakou formou a v jakém rozsahu mu budou ze strany zařízení poskytovány. Zvláštní pozornost je věnována také životnímu rytmu jednotlivého klienta. Chceme, aby Domov pro seniory byl skutečně novým domovem pro každého seniora. Klient má možnost určovat si rytmus dne, dobu vstávání, přijímání návštěv, účast na různých aktivitách, odpočinek či dobu jídla. Má stále moc rozhodovat o svém každodenním životě.

Požadavky klienta jsou zjišťovány již ve fázi jednání se zájemcem o službu a při podávání žádosti o poskytnutí služby. Přání a cíle jsou pak dále zohledněny při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby a také je na ně brán zřetel v průběhu poskytování služby. S klientem je sestavován tzv. individuální plán, který zahrnuje plánování osobních cílů a potřeb klienta, s přihlédnutím k možnostem, rozsahu postižení a věku klienta. Individuální plán vytváří klient společně se svým klíčovým pracovníkem a je v něm počítáno s aktivním přístupem klienta, s jeho přispěním k dosažení stanovených cílů. 
Plán je pravidelně vyhodnocován a aktualizován tak, aby vyhovoval potřebám klienta, je součástí sociální dokumentace, do které může klient kdykoliv nahlédnout. Klient je podporován v tom, aby využíval běžných služeb v místě veřejně dostupných a ve vztazích s rodinou, přáteli a blízkými lidmi z jejich přirozeného prostředí.


Ochrana před předsudky vůči klientům

Mohou se vyskytovat negativní předsudky veřejnosti vůči seniorům, které často vnímá jako nepotřebné, nevrlé, sobecké.  Ze strany mladých lidí se může projevit i pohrdání apod.
Mohou se vyskytovat projevy předsudků klientů domova pro seniory  vůči „novým“ klientům domova pro seniory různými nevhodnými projevy a komentáři.
Mohou se vyskytovat předsudky zaměstnanců vůči klientům domova pro seniory nevhodnými komentáři, nevhodným jednáním, nevhodným představováním apod. 
 

Způsob vyřizování stížností

Klient Domova pro seniory Podpěrova má právo stěžovat si na kvalitu, úroveň a způsob poskytovaných služeb. Stížnost je možno podat ústní, písemnou nebo elektronickou formou. Případně je možno vhodit stížnost do schránek důvěry, které jsou umístěné na jednotlivých patrech domova pro seniory. Stížnost je možno podat kterémukoliv pracovníkovi. O ústně podané stížnosti je učiněn záznam s uvedením obsahu stížnosti a data jejího podání. Záznam stížnosti je přečten a účastníky podepsán. Klient má právo také na to, aby si zvolil pro vyřízení stížnosti svého zástupce.
Stížnost musí být vyřešena bez zbytečných průtahů, nejdéle do 28 kalendářních dnů. Klient je vždy vyrozuměn a to srozumitelným způsobem o tom, jak byla stížnost vyřízena.
Při vyřízení stížnosti musí být respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Na žádost stěžovatele je zachována mlčenlivost o jeho totožnosti.
Stížnosti lze podávat i anonymně. 
Klient je informován o dalších místech pro podání stížnosti, není-li se způsobem jejího vyřízení spokojen. 

Ukončení poskytování služby 

Ukončení pobytu v domově pro seniory, založeného na základě smlouvy o poskytování sociální služby, může zaniknout písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí, dále úmrtím klienta nebo zánikem zařízení.
Klient je oprávněn smlouvu vypovědět a to i bez uvedení důvodu.
Domov pro seniory smí klientovi vypovědět smlouvu pouze z důvodů ve smlouvě uvedených. A to zejména:

 • pokud došlo ke změně poměrů klienta,  zejména zdravotního stavu a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny klient potřebuje a požaduje,
 • pokud se v průběhu služby zjistí, že klient zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele,
 • pokud je klient v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu nejméně 1 měsíc, tzn., že neuhradil sjednanou úhradu za příslušný kalendářní měsíc ani na písemnou opakovanou výzvu do posledního dne kalendářního měsíce po něm následujícího,
 • v případě opakovaného porušování vnitřních předpisů poskytovatele klientem za podmínky předchozího písemného upozornění na porušování pravidel,
 • v případě, že klient zvláště hrubým způsobem narušil soužití klientů,
 • pokud se klient bude zdržovat mimo zařízení poskytovatele po dobu více jak 90 kalendářních dnů v průběhu jednoho roku, přičemž se do celkové doby pobytu mimo zařízení poskytovatele nezapočítávají dny, kdy se jednalo o pobyt mimo zařízení z důvodu pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Sociální služba je poskytována v budově, která byla kolaudována v roce 1996 a svěřena poskytovateli statutárním městem Brnem do správy a užívání spolu se zastavěným pozemkem a přilehlými pozemky a zahradou. Objekt domova pro seniory se nachází v obytné zástavbě městské části Brno-Medlánky v blízkosti nákupního centra s potravinami, drogistickým zbožím, lékárnou, prodejnou květin, pečiva a zdravé výživy, na dosah zastávky městské hromadné dopravy a s možností parkování vozidel na přilehlých komunikacích.

Popis budovy

Objekt domova pro seniory je třípodlažní, řešený bezbariérově, s vlastní plynovou kotelnou a kuchyní pro přípravu stravy, včetně diet diabetické, racionální, šetřící a bez tuku, s možností úpravy stravy na mixovanou a mletou.  

Součástí zařízení je zdravotnické a ošetřovatelské zázemí s rehabilitací, koupelna s vanou, prádelna, sklady prádla a potravin. Celková užitná plocha budovy je 5100m2, zastavěná plocha je 1867m2.

Popis a vybavení bytů

Kapacita zařízení je 70 lůžek. V budově se nachází 66 obytných jednotek, z toho 62 jednolůžkových a 4 dvoulůžkových s průměrnou užitnou plochou 34m2. Obytné jednotky mají předsíň s vestavěnými skříněmi, koupelnu s WC, vybavenou pevným a sklopným madlem, umyvadlem a sprchou, lodžii nebo balkón, přípojku na telefon a zásuvku pro společnou televizní anténu. Obytná jednotka je vybavena účelným nábytkem, který si klienti mohou doplnit vlastním zařízením.

Klientům slouží k užívání společné prostory – společenská místnost, výtvarná a keramická dílna, tělocvična, jídelna, zahrada s altánem, lavičkami a jezírkem, v budově je možnost připojení k internetu.